PETERBOROUGH 705.295.4335 OTTAWA 613.828.2284 WHITBY 905.665.7778